ALGEMENE VOORWAARDEN CONCIERGE PROVIDER B.V.

Gevestigd aan de Bilderdijkstraat 207 2, 1053 KT Amsterdam, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81048483

 

HOOFDSTUK 1. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

De bepalingen van dit hoofdstuk 1 zijn van toepassing op de juridische relatie tussen Concierge Provider als eigenaar van het Platform enerzijds en de partijen die gebruik maken van het Platform (Gebruikers) anderzijds.

Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Concierge Provider en Aanbieder, alsmede op ieder gebruik van het Platform, waaronder doch niet beperkt tot het aanmaken van een Account, het aanbieden van diensten of producten en het maken van een Reservering.
 2. Eventuele Algemene Voorwaarden van de Gebruiker, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Concierge Provider uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door Concierge Provider gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Concierge Provider de onderhavige voorwaarden toepast.
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Concierge Provider, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Concierge Provider in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en treedt alsdan een door Concierge Provider vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling in de plaats.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen met een hoofdletter geschreven en hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend of indien uit de context onmiskenbaar een andere betekenis voortvloeit:

Concierge Provider

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Concierge Provider B.V., welke het Platform exploiteert en gebruiker van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Aanbieder

de – al dan niet vertegenwoordigde – natuurlijke of rechtspersoon die door gebruikmaking van het Platform Diensten of Producten aanbiedt.

Afnemer

de – al dan niet vertegenwoordigde – natuurlijke of rechtspersoon die door gebruikmaking van het Platform Diensten of Producten afneemt van Aanbieders.

Gebruiker

iedere natuurlijke persoon die het Platform gebruikt in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaronder Afnemers en Aanbieders.

Eindklant

de natuurlijke persoon die uiteindelijk gebruik wenst te maken van de diensten of producten van de Aanbieder en ten behoeve waarvan door de Afnemer Reserveringen worden gemaakt.

Overeenkomst

de schriftelijke overeenkomst tussen Concierge Provider en de Aanbieder op basis waarvan Aanbieder het recht heeft om diensten en producten aan te bieden op het Platform.

Account

verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Gebruiker, welke gegevens

kunnen worden ingezien en gewijzigd via het Platform na het verstrekken van bijhorende inloggegevens.

Inloggegevens

een combinatie van een gebruikersnaam, e-mailadres en wachtwoord waarmee toegang kan worden verkregen tot een Account.

Content

alle berichten, data, informatie, teksten, geluid- en beeldmateriaal, zoals foto’s, video of muziek alsmede ander (digitaal) materiaal.

Platform

het online of door middel van een app door Concierge Provider ter beschikking gestelde, geautomatiseerde systeem, dat vraag en aanbod bij elkaar brengt en welk systeem Gebruikers in staat stelt om overeenkomsten met elkaar aan te gaan.

Gebruiken

onder “gebruiken” ieder gebruik van het Platform daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen (zoals kopen, reserveren of huren).

Reservering

de totstandkoming van een overeenkomst tussen Afnemer en Aanbieder, waarbij Afnemer tegen betaling gebruik kan maken van de overeengekomen dienst(en) of product(en) van Aanbieder.

Abonnementsfee

de maandelijkse vergoeding die de Afnemer aan Concierge Provider verschuldigd is voor het gebruik van het Platform.

Reserveringsfee

de (variabele) vergoeding die de Aanbieder aan Concierge Provider verschuldigd is per Reservering.

Samenwerkingsbonus

de vaste vergoeding die de Aanbieder aan de Afnemer verschuldigd is per Reservering

No-Show

de omstandigheid dat de Eindklant niet komt opdagen voor een Reservering en niet tijdig annuleert.

Last-Minute Annulering

annulering van een Reservering korter dan 24 uur voor het aanvangsttijdstip

Website

de (mobiele) website van Concierge Provider die onderdeel uitmaakt van het Platform en welke te bereiken is via: www.concierge-provider.com.

Schriftelijk

onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 3. Registratie

 1. Voordat de Gebruiker gebruik kan maken van de diensten van Concierge Provider, dient de aspirant-Gebruiker zich daartoe bij Concierge Provider aan te melden, bijvoorbeeld schriftelijk per e-mail of telefonisch. Nadat de aspirant-Gebruiker zich heeft aangemeld, zal Concierge Provider beoordelen of een succesvolle samenwerking mogelijk is. Indien Concierge Provider van mening is dat een succesvolle samenwerking met de aspirant-Gebruiker mogelijk is, zal Concierge Provider de aspirant-Gebruiker een contract aanbieden ter ondertekening.
 2. Nadat de aspirant-Gebruiker het door Concierge Provider aangeboden contract heeft ondertekend, komt de Overeenkomst tussen Concierge Provider en de Gebruiker tot stand, waarna Concierge Provider een Account voor de betreffende Gebruiker zal aanmaken. De Gebruiker ontvangt de inloggegevens per e-mail. De Gebruiker kan het Platform vervolgens gebruiken door in te loggen op: app.concierge-provider.com
 3. Gebruiker is verplicht om de informatie en gegevens waar tijdens het registratieproces door Concierge Provider om wordt gevraagd, juist, volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.
 4. Concierge Provider behoudt zich te allen tijde het recht voor om de registratie van een Account door een Gebruiker zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4. Account

 1. De Account is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en mag slechts door de Gebruiker zelf worden gebruikt. Door de Gebruiker opgegeven of ontvangen Inloggegevens zijn strikt vertrouwelijk en mogen niet met derden worden gedeeld.
 2. Concierge Provider is niet verantwoordelijk voor misbruik van Accounts en vertrouwt erop dat degene, die zich aanmeldt op het Platform en daarbij gebruik maakt van de Inloggegevens van een bepaalde Gebruiker, ook daadwerkelijk die Gebruiker is. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle handelingen die worden verricht vanaf de Account van de Gebruiker, waaronder gebruik door onbevoegden.
 3. De Gebruiker dient Concierge Provider op de hoogte te stellen als de Gebruiker vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van een Account of wanneer de daarmee samenhangende Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden.

Artikel 5. Gebruik van het Platform

 1. De Gebruiker staat er voor in dat de informatie en gegevens die de Gebruiker op het Platform plaatst of via het Platform verstuurt juist, volledig en up-to-date is.
 2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de Content die hij of zij op het Platform plaatst. De Gebruiker aanvaardt alle risico’s die samenhangen met het gebruik van zijn of haar Content, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid door derden, of openbaarmaking door de Gebruiker van Content die de Gebruiker persoonlijk identificeerbaar maakt.
 3. De Gebruiker verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het aangaan van Reserveringen ten behoeve van Eindklanten, het plaatsen van de Content op het Platform en het gebruik van de Content zoals in deze Algemene Voorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop.
 4. De Gebruiker begrijpt en erkent dat hij bij het gebruik van het Platform en de daarop aangeboden producten en diensten eventueel zal worden blootgesteld aan informatie en gegevens die feitelijk onjuist, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk voor de Gebruiker kunnen zijn. De Gebruiker doet afstand van alle rechten en/of (rechts)middelen waarover de Gebruiker (eventueel) met betrekking tot voormelde informatie en gegevens jegens Concierge Provider beschikt.
 5. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk – doch niet uitsluitend – verboden:
  1. producten of diensten op het Platform aan te bieden die bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar is gesteld;
  2. het Platform te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
  3. het Platform te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of (be)dreigend karakter;
  4. het Platform te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM) zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Concierge Provider te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
  5. wederrechtelijk gebruik te maken van het Platform of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde Content;
  6. zodanig gebruik te maken van het Platform dat het Platform daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  7. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Concierge Provider op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van het Platform te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op het Platform gepubliceerde Content;
  8. om enig gedeelte van het Platform en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
  9. om beveiliging gerelateerde onderdelen van het Platform te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
  10. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Concierge Provider ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van het Platform of de daarop vervatte systemen, programma’s, diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
   1. het (weder)verkopen van toegang tot het Platform en/of de diensten van Concierge Provider en Gebruikers op een andere website, met name met het doel om advertentie- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of;
   2. het verder verspreiden van de door Concierge Provider aangeboden diensten, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Concierge Provider gedreven ondernemingsactiviteiten;
  11. om (een gedeelte van) de inhoud van het Platform of (persoons)gegevens aangaande de Gebruikers van het Platform, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.

Artikel 6. Richtlijnen met betrekking tot het publiceren van Content

 1. Gebruikers hebben de mogelijkheid om Content te publiceren op het Platform, onder meer bij het aanbieden van diensten of producten en het plaatsen van beoordelingen en reacties daarop. Bij het publiceren van Content dient de Gebruiker bepaalde richtlijnen in acht nemen. De inhoud van de Content mag niet:
  1. aanzetten tot strafbare handelingen of handelingen die schade toe kan brengen aan derden;
  2. beledigend, schofferend, bedreigend, lasterlijk, obsceen, haatdragend, kwetsend of discriminerend zijn;
  3. bedrieglijk, misleidend zijn of onwaarheden bevatten;
  4. een reeks willekeurige tekens of opeenvolgingen van woorden zonder betekenis bevatten;
  5. persoonsgegevens van derden bevatten die hier niet expliciet toestemming voor hebben gegeven;
  6. in strijd zijn met auteursrechten of rechten van intellectuele eigendom van derden;
  7. inhoudelijk afwijken van het doel waarvoor de mogelijkheid tot het publiceren van de Content bedoeld is;
  8. e-mailadressen, url’s, telefoonnummers, hyperlinks of persoonsgegevens bevatten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan;
  9. aanbiedingen voor diensten of producten van derden bevatten die geen Gebruiker zijn van het Platform.
 2. Concierge Provider heeft het recht om de Content van de Gebruiker te verwijderen of aan te passen, indien de Content van de gebruiker aantoonbaar onjuist of in strijd met deze algemene voorwaarden zijn.

Artikel 7. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur (tot wederopzegging), tenzij uit de Overeenkomst een bepaalde termijn voortvloeit.
 2. De Overeenkomst kan door Aanbieder schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden. De opzegging door de Aanbieder is pas definitief als deze door Concierge Provider schriftelijk is bevestigd.
 3. Elk gebruiksrecht met betrekking tot het Platform vervalt op het moment dat de Overeenkomst eindigt.

Artikel 8. Vergoedingen

 1. Afnemer is aan Concierge Provider een maandelijkse vergoeding (“Abonnementsfee”) verschuldigd voor het gebruik van het Platform.
 2. De Aanbieder is per Reservering de Pax Fee en Collaboration Bonus De hoogte van de Pax Fee kan van meerdere factoren afhankelijk zijn, waaronder het (verwachte) aantal Eindklanten, de prijs van de aangeboden dienst of product of de gemiddelde besteding per Eindklant. De Collaboration Bonus betreft een vast bedrag per Reservering. Concierge Provider en Aanbieder maken bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijke afspraken over hoogte van de Pax Fee en Collaboration Fee.
 3. Naast de reserveringsfee is de Aanbieder per Reservering een Samenwerkingsbonus aan de Afnemer verschuldigd.
 4. Concierge Provider en Aanbieder maken bij het aangaan van de Overeenkomst schriftelijke afspreken over hoogte van de Reserveringsfee en Samenwerkingsbonus

Artikel 9. Facturering en betaling

 1. De overeengekomen Abonnementsfee wordt telkens per maand vooraf door Concierge Provider aan Afnemer in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat de Afnemer via een van de op het Platform aangeboden betaalwijzen betaalt voor de Reservering, dan zal daarop de aan Concierge Provider verschuldigde Reserveringsfee worden ingehouden.
 3. Voor de betaling van de Afnemer aan de Aanbieder maakt Concierge Provider gebruik van Mollie split payments (Mollie noemt dit Application Fees). Dat wil zeggen dat de kosten van Concierge Provider rechtstreeks worden ingehouden op betalingen door Afnemers via het Platform. De Aanbieder ontvangt derhalve het overeengekomen bedrag van de Reservering onder inhouding van de Reserveringsfee van Concierge Provider.
 4. Indien de overeengekomen Reserveringsfee hoger is dan het door de Afnemer aan de Aanbieder via het Platform betaalde bedrag, ontvangt de Aanbieder een aanvullende factuur van Concierge Provider ten aanzien van het gedeelte van de Reserveringsfee dat niet op de betaling kon worden ingehouden.
 5. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Concierge Provider aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 6. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Aanbieder van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 7. De Aanbieder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Concierge Provider maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Aanbieder. In dat geval is de Aanbieder een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Concierge Provider gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 8. Indien de Aanbieder niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft Concierge Provider het recht om de levering van dienst of producten, alsmede het gebruik van het Platform op te schorten of te beperken totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Concierge Provider het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Aanbieder te twijfelen.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Aanbieder of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Concierge Provider en de verplichtingen van de Aanbieder jegens Concierge Provider onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien de Aanbieder uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Concierge Provider heeft, dan ziet de Aanbieder af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Aanbieder (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 11. Indien de Aanbieder om wat voor reden ook weigert de dienst of het product, waarvoor de Reservering werd gemaakt, aan de Eindgebruiker te leveren of voortijdig beëindigt, blijft de Afnemer de overeengekomen vergoeding met betrekking tot de gemaakte Reservering aan Concierge Provider verschuldigd.

Artikel 10. Wijziging van tarieven

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Concierge Provider, het recht om de door de Aanbieder verschuldigde tarieven, waaronder de overeengekomen Abonnementsfee en Reserveringsfee, met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op basis van het CBS indexcijfer (Zakelijke dienstverlening, index 2010=100). Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldend tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop het geldend tarief van kracht werd. Indien Concierge Provider redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens deze berekening het geval zou zijn, is de Aanbieder gerechtigd om de Overeenkomst binnen 14 dagen na kennisgeving, schriftelijk op te zeggen tegen het moment waarop de voorgenomen tariefswijziging in werking treedt. De Aanbieder kan tot aan het moment waarop de Overeenkomst door opzegging eindigt, gebruik blijven maken van het Platform tegen het oorspronkelijke tarief.

Artikel 11. Wijzigingen en onderhoud

 1. Het is Concierge Provider toegestaan het Platform op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover Concierge Provider dit nodig acht. Concierge Provider heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de gebruiker nodig.
 2. Voorts staat het Concierge Provider vrij het Platform of een gedeelte daarvan af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken.
 3. Concierge Provider is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen haar Platform en de achterliggende systemen tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarbij schadeplichtig te zijn. Concierge Provider is niet verplicht de gebruiker hierover van te voren op de hoogte te stellen.
 4. Concierge Provider zal zich inspannen om het Platform 24 uur per dag en zeven dagen per week ononderbroken aan te bieden, maar biedt ten aanzien hiervan geen garanties, tenzij anders is overeengekomen (bijvoorbeeld door middel van een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA)). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 5. Concierge Provider heeft het recht om haar systemen, inclusief het Platform, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Concierge Provider zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om de Gebruiker tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Concierge Provider is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 6. Concierge Provider zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van het Platform, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, de Gebruiker te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. De Content op de het Platform is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concierge Provider worden opgeslagen (met uitzondering van de Content die benodigd is om het Platform te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen.
 2. De Gebruiker geeft Concierge Provider door het plaatsen van Content op het Platform het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de Content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de Content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor promotionele doeleinden aan te wenden.
 3. Voorts geeft de Gebruiker Concierge Provider het recht om, als licentienemer van zijn of haar Content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
 4. De Gebruiker geeft Concierge Provider bij dezen een volmacht om, indien en voor zover Concierge Provider niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de Gebruiker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de Gebruiker ten aanzien van de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de Gebruiker handelen ten aanzien van de Content.

Artikel 13. Aansprakelijkheid van Concierge Provider

 1. Concierge Provider is in geen geval partij bij enige tussen de Aanbieder en Afnemer door tussenkomst van het Platform gesloten overeenkomst. Concierge Provider brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als technisch internet platform. De aansprakelijkheid van Concierge Provider beperkt zich dan ook tot het beheer en het onderhoud van het Platform en het achterliggende systeem.
 2. Concierge Provider is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst die Concierge Provider met de Gebruiker heeft gesloten, voor zover deze tekortkoming aan Concierge Provider kan worden toegerekend. Indien Concierge Provider aansprakelijk is voor schade dan is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot ten hoogste € 500 per geval of reeks van samenhangende gebeurtenissen. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen geleden verlies, gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade en gemiste goodwill, wordt uitgesloten.
 3. Concierge Provider is niet aansprakelijk voor:
  1. (tegenvallende) prestaties van de diensten of producten van Aanbieder via het Platform;
  2. eventuele schade die de Afnemer, de Eindklant of derden lijden als gevolg van een handeling of nalaten van de Aanbieder, waaronder niet-nakoming van de Aanbieder van diens contractuele verplichtingen jegens Afnemer op grond van de Reservering. De Afnemer, Eindklant of derde die aldus schade heeft geleden zal daartoe rechtstreeks de Aanbieder aansprakelijk stellen.
 4. Hoewel Concierge Provider maximale zorg besteedt aan de door haar aangeboden diensten, waaronder de verstrekte informatie en functionaliteit, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Concierge Provider garandeert niet dat het Platform altijd beschikbaar is of foutloos en ononderbroken zal functioneren.
 5. Beslissingen op basis van of voortvloeiende uit informatie en gegevens op het Platform zijn voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.
 6. Indien de Gebruiker van oordeel is dat Concierge Provider de Overeenkomst niet naar behoren nagekomen is, dient hij Concierge Provider daarvan binnen 14 dagen nadat hij het desbetreffende gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze heeft kunnen ontdekken schriftelijk in kennis te stellen. Iedere vordering op Concierge Provider tot schadevergoeding vervalt na een periode van 6 maanden, te rekenen vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.
 7. De Gebruiker is gehouden om Concierge Provider alle medewerking te verlenen teneinde Concierge Provider in staat te stellen een vermeend gebrek te onderzoeken en desgewenst binnen bekwame tijd te herstellen.
 8. De in dit artikel omschreven beperking van de omvang van de aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden (en leidinggevende ondergeschikten) van Concierge Provider.

Artikel 14. Uitsluiting van gebruik

 1. Concierge Provider verleent de Gebruiker toestemming om zich toegang te verstrekken tot het Platform en de diensten van Concierge Provider en deze te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Concierge Provider behoudt zich het recht voor de Gebruiker de (verdere) toegang tot het Platform en de Account te weigeren, dan wel de Account van de Gebruiker op te heffen alsmede door de Gebruiker geplaatste Content van het Platform en uit de systemen te verwijderen, zonder dat Concierge Provider daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden is, indien:
  1. door de Gebruiker op het Platform geplaatste Content onjuist, onvolledig, verouderd, misleidend of in strijd is met wet- en/of regelgeving;
  2. er een ernstig vermoeden bestaat dat de Gebruiker betrokken is bij frauduleuze handelingen en/of er sprake is van frauduleus gebruik of misbruik van het Platform of de achterliggende systemen;
  3. de Gebruiker zich niet houdt aan de regels zoals vastgelegd in deze Algemene Voorwaarden, waaronder expliciet de richtlijnen met betrekking tot het publiceren van Content;
  4. Concierge Provider vermoedt dat een Account wordt gebruikt door onbevoegden of wanneer misbruik wordt gemaakt van een Account; of
  5. andere dringende en gegronde redenen Concierge Provider hiertoe noodzaken.
 2. Eventuele schade die Concierge Provider lijdt als gevolg van het niet-naleven van deze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker, zal door Concierge Provider integraal op de Gebruiker worden verhaald.
 3. Concierge Provider is niet gehouden de gegevens van de gebruiker of door de gebruiker geplaatste Content na het opheffen van de account van haar systemen te verwijderen, of nog langer opgeslagen te (doen) houden.

Artikel 15. Links naar andere websites

Het Platform van Concierge Provider bevat mogelijk links naar websites van derden. Concierge Provider is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Concierge Provider of Gebruikers op het Platform houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Artikel 16. Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Concierge Provider voor eventuele aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van andere Gebruikers, die in verband met het gebruik van het Platform schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Gebruiker toerekenbaar is. Indien Concierge Provider uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Concierge Provider zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Gebruiker in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Concierge Provider, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Concierge Provider en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 17. Klachten met betrekking tot het Platform

 1. Klachten over de werking van het Platform of daarop aanwezige Content kunnen schriftelijk via e-mail aan Concierge Provider worden doorgegeven: [email protected].
 2. Klachten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht aan Concierge Provider te worden gemeld.
 3. Concierge Provider spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen 5 dagen te beantwoorden en binnen 30 dagen naar bevrediging af te handelen.
 4. Concierge Provider behoudt zich het recht voor om klachten die niet op de in lid 1 genoemde wijze of binnen de gestelde termijn worden ingediend, niet in behandeling te nemen.

Artikel 18. Wijziging van Algemene Voorwaarden

 1. Concierge Provider behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Aanbieder in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.
 2. Indien Gebruiker de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren, dient Gebruiker het verdere gebruik van het Platform te staken, zijn Account op te zeggen en de Overeenkomst met Concierge Provider op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op het gebruik van het Platform alsmede op iedere door Concierge Provider gesloten en te sluiten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Concierge Provider, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Concierge Provider met de gebruiker kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

HOOFDSTUK 2. OVEREENKOMSTEN TUSSEN AANBIEDERS EN AFNEMERS

De bepalingen van dit hoofdstuk 1 bevatten regels die van toepassing zijn op de juridische relatie tussen Gebruikers onderling, dat wil zeggen de partij die via het Platform diensten of producten aanbiedt enerzijds en de Afnemer die via het Platform gebruik wenst te maken van de aangeboden diensten en producten.

Artikel 20. Reserveringen

 1. Via het Platform wordt aanbod en vraag bij elkaar gebracht. Aan de ene kant bieden Aanbieders hun diensten en producten aan en aan de andere kant kunnen Afnemers gebruik maken van de aangeboden diensten en producten van de Aanbieders.
 2. Wanneer een Afnemer gebruik wenst te maken van een dienst of product van een Aanbieder, dient de Afnemer een Reservering te plaatsen voor de betreffende dienst of product. Hiertoe zal de Afnemer alle stappen van het online reserveringssysteem doorlopen en de gevraagde informatie en gegevens verstrekken. Zodra Afnemer alle stappen van het online reserveringssysteem succesvol heeft doorlopen, waaronder het verrichten van de verschuldigde betaling, komt een Reservering tot stand.
 3. Het is de Afnemer niet toegestaan om per aangeboden dienst of product meer dan één Reservering te plaatsen of meer dan één verzoek tot plaatsing op een wachtlijst in te dienen.
 4. Een Reservering is bindend voor beide partijen (Aanbieder en Afnemer) en kan niet worden geannuleerd, tenzij Aanbieder in het aanbod op het Platform uitdrukkelijk anders aangeeft. Indien Aanbieder de mogelijkheid biedt de Reservering te annuleren, gelden daarvoor de annuleringsvoorwaarden van Aanbieder.

Artikel 21. Bedenktijd en herroeping

Afnemer wordt geacht gebruik te maken van het Platform in de uitoefening van beroep of bedrijf. Omdat er sprake is van business-to-business contractsluiting heeft Afnemer geen recht op bedenktijd of herroeping, tenzij Aanbieder expliciet anders vermeld in het aanbod.

Artikel 22. Uitvoering van Reserveringen

 1. Aanbieder dient als een goed opdrachtnemer uitvoering te geven aan de Reservering met Afnemer.
 2. Aanbieder is verantwoordelijk voor het op rechtens juiste wijze verwerken van de persoonsgegevens die Aanbieder van de Afnemer heeft ontvangen, waaronder eventuele persoonsgegevens van de Eindklant. Persoonsgegevens worden door Concierge Provider slechts doorgegeven in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Aanbieder en Afnemer. Concierge Provider is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop Aanbieder of Afnemer de doorgegeven persoonsgegevens van de andere partij of de Eindklant verwerkt.

Artikel 23. Aanbetalingsregeling, No-shows en Last-Minute Annuleringen

 1. Indien een Reservering tot stand is gekomen, ontvangt de Eindklant daarover van Concierge Provider een bevestigingsmail met de gegevens van de gemaakte Reservering. 
 2. De aanbieder heeft het recht om een aanbetaling te verlangen van de Eindklant teneinde de Reservering te kunnen plaatsen. De aanbetaling dient door de Eindklant te worden voldaan op een van de aangeboden betaalwijzen, zoals een QR-code of betaallink die de Eindklant ontvangt via e-mail. Wanneer de Eindklant de aanbetaling niet tijdig voldoet, komt de reservering niet tot stand.
 3. De aanbetaling kan door de Aanbieder in mindering worden gebracht op de rekening van de Eindklant of nadat de Eindklant gebruik heeft gemaakt van de Reservering weer worden teruggestort op de rekening van de Eindklant. De Aanbieder zal de Eindklant hierover informeren. 
 4. Indien een zogenaamde “No-Show regeling” of “Annuleringsregeling” van toepassing is op de Reservering, zal deze ook in de bevestigingsmail aan de Eindklant worden gecommuniceerd. Op basis van deze No-Show-regeling is het mogelijk dat de Aanbieder de aanbetaling als vergoeding aan de Eindklant in rekening brengt wanneer de Eindklant niet komt opdagen op het overeengekomen tijdstip en plaats. Hetzelfde geldt in geval van een Last-Minute annulering. In deze gevallen zal de aanbetaling niet aan de Eindklant worden terugbetaald en ook niet worden verrekend met eventuele bedragen die de Eindklant op een later moment aan de Aanbieder verschuldigd is of wordt.
 5. Wanneer de Aanbieder de aanbetaling aan de Eindklant in rekening brengt vanwege een N-Show of Last-Minute Annulering, ontvangt de Concierge de overeengekomen Samenwerkingsbonus.
 6. Biedt de Aanbieder de mogelijkheid aan om de Reservering te annuleren en annuleert de Eindklant de Reservering wel tijdig (dat wil zeggen: langer dan 24 uur voor het aanvangstijdstip) dan heeft de Eindklant recht op terugbetaling van de aanbetaling. 
 7. Wanneer de Aanbieder geen aanbetaling verlangt bij het maken van de Reservering, heeft de Aanbieder geen recht op enige vergoeding of tegemoetkoming van de Eindklant, de Afnemer of de Eindklant in het geval van een No-Show of Last-Minute Annulering. In dat geval komt het risico van een No-Show or Last-Minute Annulering voor de rekening van de Aanbieder.

Artikel 24. Beoordelingen

 1. Gebruikers hebben de mogelijkheid om een beoordeling achter te laten over andere Gebruikers waar zij een overeenkomst mee hebben gesloten via het Platform. Deze beoordelingen zullen zichtbaar zijn voor andere Gebruikers van het Platform.
 2. Wanneer een Gebruiker een beoordeling over een andere Gebruiker heeft achtergelaten, heeft deze andere Gebruiker de mogelijkheid om hier eenmalig op te reageren. Ook de reactie van deze Gebruiker op de beoordeling zal zichtbaar zijn voor andere Gebruikers van het Platform.
 3. Voor de inhoud van de in lid 1 en 2 genoemde beoordelingen en reacties gelden de algemene regels voor het plaatsen van Content zoals omschreven in artikelen 5 en 6 van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Concierge Provider heeft het recht, maar niet de plicht, om beoordelingen of reacties te controleren op juistheid of de algemene regels ten aanzien van het plaatsen van Content. Concierge Provider is derhalve op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele schade die een Gebruiker lijdt als gevolg van een beoordeling of reactie daarop.
 5. Klachten met betrekking tot beoordelingen of reacties daarop kunnen door de betrokken Gebruiker schriftelijk worden ingediend bij Concierge Provider per e-mail: [email protected]. De klacht moet door de Gebruiker duidelijk worden omschreven en te zijn voorzien van een motivering en eventuele bewijzen. Concierge Provider zal dergelijke klachten binnen bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 14 dagen beoordelen. Indien de klacht naar mening van Concierge Provider gegrond is, zal Concierge Provider de betreffende beoordeling of reactie daarop aanpassen of verwijderen.

Artikel 25. Klachten met betrekking tot (de uitvoering van) Reserveringen

 1. Concierge Provider maakt geen onderdeel uit van een tussen Aanbieder en Afnemer tot stand gekomen Reservering. Voorts is Concierge Provider op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor de wijze waarop door Aanbieder uitvoering wordt gegeven aan een Reservering of de manier waarop Afnemer gebruik maakt van de Reservering.
 2. Indien Aanbieder of Afnemer ontevreden zijn over de wijze waarop door de andere partij uitvoering is of wordt gegeven aan de Reservering, kan deze partij een klacht daarover indienen bij Concierge Provider. Concierge Provider zal een bemiddelende rol spelen bij het verhelpen van klachten, maar Concierge Provider is niet verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. De bemiddelende rol van Concierge Provider beperkt zich tot het doorzenden van communicatie tussen de betrokken partijen.
 3. Indien de klacht van Afnemer of Aanbieder niet naar tevredenheid wordt verholpen, ondanks de bemiddelende inspanningen van Concierge Provider, heeft de klagende partij de mogelijkheid om de andere partij in rechte te betrekken. Concierge Provider verstrekt geen advies over het in rechte betrekken van partijen.