PRIVACYVERKLARING CONCIERGE PROVIDER B.V.

Gevestigd aan de Bilderdijkstraat 207-2, 1053 KT Amsterdam, Nederland
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 81048483

Laatst gewijzigd op: 19 mei 2021

Concierge Provider (hierna: “ons”, “wij” of “onze”) beheert de websites https://concierge-provider.com. Via onze website kunnen bezoekers gebruik maken van ons digitale Platform en de Diensten die daarop door derden worden aangeboden.

De onderhavige privacyverklaring bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van jouw Persoonsgegevens wanneer je gebruikt maakt van ons Platform of wanneer een jouw Persoonsgegevens door een Concierge worden gebruikt om een Reservering te maken en de keuzes die je hebt met betrekking tot de verwerking van die gegevens door Concierge Provider.

Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens allereerst om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die we met of ten behoeve van jou hebben gesloten en om jou in staat te stellen om via ons Platform diensten van derden af te nemen. Wanneer je gebruik maakt van ons Platform, ga je akkoord met de verwerking van jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid.

1.     DEFINITIES

In deze Privacyverklaring worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt:

Verwerkings-verantwoordelijke

De natuurlijke of rechtspersoon die (alleen, gezamenlijk of gemeenschappelijk met andere personen) de doeleinden bepaalt waarvoor en de wijze waarop Persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van deze Privacyverklaring zijn wij een Verwerkingsverantwoordelijke van jouw Persoonsgegevens.

Gegevensverwerkers

De natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens verwerkt in opdracht van Concierge Provider. Wij kunnen de diensten gebruiken van verschillende Gegevensverwerkers om jouw gegevens te verwerken.

Aanbieder:

de – al dan niet vertegenwoordigde – natuurlijke of rechtspersoon die door gebruikmaking van het Platform diensten of producten aanbiedt.

Concierge:

de natuurlijke of rechtspersoon die door gebruikmaking van het Platform Reserveringen bij Aanbieders plaatst ten behoeve van de Eindklant.

Gebruiker:

iedere natuurlijke persoon die het Platform gebruikt in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaronder Concierges en Aanbieders.

Eindklant:

de natuurlijke persoon die uiteindelijk gebruik wenst te maken van de diensten of producten van de Aanbieder en ten behoeve waarvan door de Concierge Reserveringen worden gemaakt.

Overeenkomst

De overeenkomst die wij met jou hebben gesloten ten aanzien van het gebruik van ons Platform, waaronder mogelijk de mogelijkheid om diensten en producten aan te bieden of af te nemen via het Platform.

Platform

het online of door middel van een app door Concierge Provider ter beschikking gestelde, geautomatiseerde systeem, dat vraag en aanbod bij elkaar brengt en welk systeem gebruikers in staat stelt om overeenkomsten met elkaar aan te gaan.

Reservering:

de totstandkoming van een overeenkomst tussen Eindklant en Aanbieder, waarbij Eindklant tegen betaling gebruik kan maken van de overeengekomen dienst(en) of product(en) van Aanbieder.

Diensten

Alle door Concierge Provider via haar Platform aangeboden diensten.

Gebruiksgegevens

Automatisch verzamelde gegevens die worden gegenereerd door het gebruik van de Diensten.

Content

alle berichten, data, informatie, teksten, geluid- en beeldmateriaal, zoals foto’s, video of muziek alsmede ander (digitaal) materiaal.

GEGEVENSVERZAMELING EN GEBRUIK

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens voor uiteenlopende doeleinden om uitvoering te kunnen geven aan Overeenkomsten, alsmede om onze Diensten aan jou te kunnen leveren en om onze Diensten te verbeteren.

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze Diensten, vragen we jou om aan ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om een account op ons Platform website aan te maken, om contact met je op te kunnen nemen, om uitvoering te geven aan de Overeenkomst of om jou te identificeren. Deze persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten maar is niet beperkt tot:

Gebruikers

Persoonsgegevens

Doeleinden voor verzameling

Voor- en achternaam

–      Uitvoering geven aan de Overeenkomst

–      Reservering verwerken

–      Gepersonaliseerde e-mails

–      Facturatie

–      Weergave op het Platform (zichtbaar voor andere Gebruikers)

Adres, postcode en woonplaats

Facturatie

Telefoonnummer

Communicatie rondom Diensten

E-mailadres

–      Uitvoering geven aan de Overeenkomst

–      Gepersonaliseerde e-mails

–      Facturatie

–      Login op Platform

KVK-nummer

Facturatie

IP-adres

–      Online website statistieken (analytics)

–      Surfgedrag monitoren

–      Vraag naar Diensten inschatten

Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt indien de Concierge deze actief verstrekt of daartoe toestemming verleent.

Eindklant

Persoonsgegevens

Doeleinden voor verzameling

Voor- en achternaam

Verwerken van de Reservering

Telefoonnummer

Communicatie ten aanzien van Reserveringen

E-mailadres

–      Delen van de Reservering met de Eindklant

–      Akkoordverklaring Eindklant op Reservering en voorwaarden Aanbieder

–      Communicatie voorwaarden Aanbieder aan Eindklant

Allergieën

Verwerken van de Reservering

Delen van Persoonsgegevens van de Eindklant in het kader van Reserveringen

De voor- en achternaam van de Eindklant zullen door de Concierge moeten worden ingevuld, zodat de Concierge de Reservering voor de Eindklant makkelijk terug kan vinden op het Platform. De voor- en achternaam zullen niet openbaar op het Platform worden getoond. Ook wordt de voor- en achternaam van de Eindklant niet met Aanbieders gedeeld, zoals bijvoorbeeld een restaurant waar een Reservering wordt geplaatst. Wij werken namelijk met unieke reserveringscodes. Hierdoor is het niet nodig de voor- en achternaam van de Eindklant door te geven aan de Aanbieder.

Het e-mail adres van de Eindklant wordt gebruikt om de voorwaarden van de Reservering met de Eindklant te delen en hier ook een akkoord op te krijgen. Ook krijgt de gast een e-mail ter bevestiging van een Reservering. Bij het niet voldoen aan de voorwaarden zal er een betaalverzoek gestuurd worden via e-mail.

Het telefoonnummer van de Eindklant wordt door de Concierge op het Platform opgeslagen zodat wij makkelijk contact met de Eindklant kunnen opnemen om eventuele wijzigingen ten aanzien van de Reservering door te geven. Het telefoonnummer wordt niet gedeeld met derden.

De Concierge die een Reservering plaatst via het Platform ten behoeve van een Eindklant, dient er zorg voor te dragen dat hij/zij over de juiste toestemming van de Eindklant beschikt ten aanzien van de verwerking van de Persoonsgegevens van de Eindklant en de doorgifte van deze Persoonsgegevens aan Concierge Provider.

Indien de Concierge heeft aangegeven dat de Eindklant last heeft van bepaalde allergieën, dan zal Concierge Provider dit aan de Aanbieder doorgeven, indien dit van belang is voor de Reservering. Denk bijvoorbeeld aan de vermelding aan een restaurant dat de Eindklant een notenallergie heeft.

Gebruiksgegevens

Wij kunnen gegevens verzamelen die jouw browser verstuurt (Gebruiksgegevens) wanneer je gebruik maakt van onze Diensten of wanneer je toegang krijgt tot de Diensten met of via een mobiel apparaat.

Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (IP-adres) van jouw apparaat, het type browser, de versie van de browser, de pagina’s die je hebt bezocht op onze website of app, het tijdstip en de datum van jouw bezoek, de tijd die je hebt doorgebracht op die pagina’s, het unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Wanneer je toegang krijgt tot onze Diensten met een mobiel apparaat kunnen deze Gebruiksgegevens informatie omvatten zoals het type mobiele apparaat dat je gebruikt, de unieke ID van jouw mobiele apparaat, het IP-adres van jouw mobiele apparaat, het besturingssysteem van jouw mobiele apparaat, de mobiele internetbrowser die je gebruikt, de unieke apparaat-ID en andere diagnostische gegevens.

Wij gebruiken de Gebruiksgegevens voor uiteenlopende doeleinden:

 • om analyse- of waardevolle gegevens te verzamelen die we kunnen toepassen om onze Diensten te verbeteren
 • om technische problemen te detecteren, te voorkomen en te behandelen

Nieuwsbrief

Net als de informatie die we indirect over jou hebben verzameld, kunnen wij de door jou aan ons verstrekte Persoonsgegevens gebruiken voor het versturen van onze eigen nieuwsbrief of andere marketingdoeleinden, bijvoorbeeld een e-mail met aanbiedingen die aansluiten bij de producten of Diensten die je eerder al eens bij ons hebt afgenomen. Hiervoor maken we gebruik van jouw e-mailadres en jouw voor- en achternaam. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen nieuwsbrieven meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt.

Reviews en reacties

Wanneer jij reviews of reacties achterlaat op een van onze websites, dan worden de Persoonsgegevens die je daarbij opgeeft weergegeven aan andere bezoekers van onze websites.

2.     JURIDISCHE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS ONDER DE ALGEMENE VERORDENING PERSOONSGEGEVENS (AVG)

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) hangt de juridische basis voor de verzameling en het gebruik van de Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring af van de Persoonsgegevens die wij verzamelen en de specifieke context waarin wij ze verzamelen.

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken omdat:

 • Wij een Overeenkomst met je hebben gesloten
 • Jij ons daartoe toestemming hebt gegeven
 • De verwerking in ons legitiem belang is en niet wordt opgeheven door jouw rechten
 • In naleving van de wet

3.     OPSLAG EN BEWAREN VAN GEGEVENS

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden verwerkt en dat jouw Persoonsgegevens niet worden overgedragen aan een organisatie of een land buiten de Europese Unie.

Wij bewaren jouw Persoonsgegevens slechts zolang dit nodig is voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring. Wij bewaren en gebruiken jouw Persoonsgegevens in de mate dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijv. als we jouw gegevens moeten bewaren in naleving van de geldende wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke verplichtingen of beleid toe te passen.

Wij bewaren jouw Gebruiksgegevens ook voor interne analytische doeleinden. Gebruiksgegevens worden zoveel als redelijkerwijs geanonimiseerd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens niet anoniem op te slaan.

Alle Persoonsgegevens worden door ons handmatig verwijderd op het moment dat verwerking niet langer noodzakelijk is, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichtingen gehouden zijn (een gedeelte van) jouw Persoonsgegevens langer te bewaren.

4.     Openbaarmaking van gegevens

Zakelijke transactie

Als Concierge Provider betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa kunnen jouw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen je op de hoogte brengen vóór jouw Persoonsgegevens worden overgedragen en het voorwerp worden van een andere Privacyverklaring.

Openbaarmaking voor wetshandhavingsdoeleinden

In bepaalde omstandigheden kunnen wij verplicht worden jouw Persoonsgegevens openbaar te maken indien dit wettelijk wordt verplicht of op verzoek van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of overheidsorgaan).

Wettelijke vereisten

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens openbaar maken als het te goeder trouw de mening is toegedaan dat een dergelijke handeling noodzakelijk is:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten en eigendom van Concierge Provider te beschermen en te verdedigen
 • Om mogelijke misstanden te voorkomen of te onderzoeken in verband met de Diensten
 • Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Diensten of het publiek te beschermen
 • Als bescherming tegen juridische aansprakelijkheid

5.     Veiligheid van gegevens

De veiligheid van jouw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van verzending via het internet of elektronische methode van opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen toe te passen om jouw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid niet garanderen.

6.     Uw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene verordening Persoonsgegevens (AVG)

Als je inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER) heb je bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming. Wij streven er naar redelijke maatregelen te nemen om je de mogelijkheid te bieden het gebruik van jouw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of te beperken.

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens wij van jou verwerken en als je wenst dat bepaalde Persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen kun je daartoe via e-mail ([email protected]) contact met ons opnemen.

Je hebt in ieder geval de volgende wettelijke rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • Het recht van toegang, bijwerking of verwijdering van de Persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Waar mogelijk heb je toegang tot jouw Persoonsgegevens en kun je ze bijwerken of de verwijdering rechtstreeks in jouw accountinstellingen aanvragen. Als je deze acties niet zelf kunt uitvoeren, kun je contact opnemen met ons om je te helpen.
 • Het recht op correctie. Je hebt het recht jouw informatie te laten corrigeren als die informatie onnauwkeurig of onvolledig is.
 • Het recht om bezwaar te maken. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking. Je hebt het recht te vragen dat wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens beperken.
 • Het recht op gegevensportabiliteit. Je hebt het recht een kopie te ontvangen van de informatie die wij van jou verwerken in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht jouw toestemming op elk moment in te trekken waar wij jouw Persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming.

Denk eraan dat wij je kunnen vragen jouw identiteit te verifiëren voor wij ingaan op dergelijke verzoeken.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot onze verzameling en gebruik van jouw Persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

7.     DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten delen wij jouw Persoonsgegevens met externe bedrijven en personen om onze Diensten te vereenvoudigen, om een Dienst of product te leveren, Reserveringen te verwerken, om werkzaamheden uit te voeren in het kader van onze Diensten, het verwerken van jouw Persoonsgegevens of om ons te helpen bij de analyse van hoe onze Diensten worden gebruikt.

Deze externe partijen (zogenaamde “Gegevensverwerkers”) hebben enkel toegang tot jouw Persoonsgegevens om deze taken uit te voeren in onze naam en zij mogen deze niet openbaar maken aan anderen of ze gebruiken voor andere doeleinden:

Gegevensverwerker

Doel

Accountant / Administratiekantoor

Voor administratieve werkzaamheden schakelen wij een administratiekantoor in. In onze opdracht verricht dit administratiekantoor onder meer onze facturatie en belastingaangiftes. Daarbij is het noodzakelijk dat wij bepaalde Persoonsgegevens van jou met het administratiekantoor delen.

Kersvers Digital

Kersvers Digital is het bedrijf dat de digitale webapplicatie voor Concierge Provider heeft gebouwd. Gegevens van Eindklanten zullen niet actief gedeeld worden met Kersvers Digital,

maar ze hebben wel toegang tot het Platform aangezien zij het voor ons onderhouden.

Mollie BV

Mollie is het bedrijf waarmee Concierge Provider alle betalingen regelt. Wanneer je via het Platform een betaling verricht, worden jouw betaalgegevens door Mollie verwerkt. Mollie is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van jouw betaalgegevens. Op deze verwerking is de privacyverklaring van Mollie van toepassing: https://www.mollie.com/nl/privacy

Google

Google Analytics – Analyseren van websitebezoeken.

Google Custom Metrics – Verzamelen van applicatie specifieke data en client-side systeem data.

HotJar

Analyseren van websitebezoeken, meer in het bijzonder: heatmaps en klikgedrag.

Hetzner Online GmbH

Cloud opslag van gegevens.

Hetzner Online GmbH

Webserver en webhosting van onze website en daaraan gekoppelde databases.

Overige dienstverleners

Wanneer wij derden inhuren om bepaalde (specialistische) werkzaamheden uit te voeren in het kader van de Overeenkomst, kunnen wij aan deze dienstverleners jouw Persoonsgegevens verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze Diensten aan jou.

8.     SOCIAL MEDIA EN Links naar andere sites

Social media

Op onze websites zijn mogelijk social media buttons opgenomen. Deze buttons zijn onder meer bedoeld om een product, Dienst of pagina te delen via social media. Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, verzamelen de beheerders van deze diensten jouw Persoonsgegevens. Op de verwerking van jouw Persoonsgegevens door deze derden is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Raadpleeg het privacybeleid van deze derden als je wilt weten hoe zij met jouw gegevens omgaan.

Links naar andere websites

Op onze website en de app tref je mogelijk hyperlinks aan naar websites van derden. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

9.     Wijzigingen aan dit Privacybeleid

Wij kunnen onze Privacyverklaring op ieder gewenst moment bijwerken. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Privacyverklaring te publiceren op onze website.

10.  Contact opnemen

Als je vragen hebt over deze Privacyverklaring of jouw rechten wenst uit te oefenen kun je contact opnemen met ons via e-mail: [email protected].